Mouse monoclonal antibody anti human 

Order now: dominika@ksiazkiwnauce.pl

Polyclonal Goat anti-GST p-form

GST-ANTI-3 50 uL
EUR 280

Mouse Anti-Human Antithrombin Monoclonal Antibody

DMAB2995MH 0.5 mg
EUR 1469

Mouse Anti Human Cd15 Monoclonal Antibody

DMABT-45615MH 25 µg
EUR 372

Mouse Anti Human Cd15 Monoclonal Antibody

DMABT-45616MH 0.2 mg
EUR 741

Mouse Anti Human Cd15 Monoclonal Antibody

DMABT-45617MH 25 µg
EUR 429

Mouse Anti Human Cd15 Monoclonal Antibody

DMABT-45618MH 0.2 mg
EUR 741

Mouse Anti Human Macrophages Monoclonal Antibody

DMABT-49597MH 0.2 ml
EUR 403

Mouse Anti Human Macrophages Monoclonal Antibody

DMABT-49598MH 2 ml
EUR 840

Mouse Anti Human Cytokeratin Monoclonal Antibody

DMABT-52180MH 0.5 ml
EUR 1209

Mouse Anti Human Dna Monoclonal Antibody

DMABT-52214MH 0.1 mg
EUR 767

Mouse Anti Human Cd54 Monoclonal Antibody

CABT-46474MH 0.2 mg
EUR 741

Mouse Anti Human Cd58 Monoclonal Antibody

CABT-46493MH 0.1 mg
EUR 533

Mouse Anti Human Cd58 Monoclonal Antibody

CABT-46500MH 0.2 mg
EUR 892

Mouse Anti Human Cd64 Monoclonal Antibody

CABT-46594MH 0.2 mg
EUR 741

Mouse Anti Human Cd84 Monoclonal Antibody

CABT-46755MH 0.2 mg
EUR 741

Mouse Anti Human Cd93 Monoclonal Antibody

CABT-46886MH 0.1 mg
EUR 944

Mouse Anti Human Cd95 Monoclonal Antibody

CABT-46896MH 0.2 mg
EUR 741

Mouse Anti Human Cd97 Monoclonal Antibody

CABT-46901MH 0.2 mg
EUR 767

Mouse Anti Human Cd105 Monoclonal Antibody

CABT-46942MH 0.2 mg
EUR 741

Mouse Anti Human Cd142 Monoclonal Antibody

CABT-47048MH 0.2 mg
EUR 741

Mouse Anti Human Cd143 Monoclonal Antibody

CABT-47050MH 1 ml
EUR 767

Mouse Anti Human Cd143 Monoclonal Antibody

CABT-47057MH 1 ml
EUR 767

Mouse Anti Human Cd163 Monoclonal Antibody

CABT-47162MH 25 µg
EUR 372

Mouse Anti Human Cd163 Monoclonal Antibody

CABT-47163MH 0.2 mg
EUR 881

Mouse Anti Human Cd178 Monoclonal Antibody

CABT-47209MH 0.1 mg
EUR 533

Mouse Anti Human Cd200r Monoclonal Antibody

CABT-47309MH 0.2 mg
EUR 767

Mouse Anti Human Cd209 Monoclonal Antibody

CABT-47382MH 0.2 mg
EUR 741

Mouse Anti Human Cd243 Monoclonal Antibody

CABT-47395MH 0.1 mg
EUR 580

Mouse Anti Human Cd274 Monoclonal Antibody

CABT-47434MH 0.2 mg
EUR 767

Mouse Anti Human Cd275 Monoclonal Antibody

CABT-47446MH 0.1 mg
EUR 559

Mouse Anti Human Cd300a Monoclonal Antibody

CABT-47528MH 0.1 mg
EUR 715

Mouse Anti Human Defensin Monoclonal Antibody

CABT-47897MH 0.1 mg
EUR 1053

Mouse Anti Human C3b Monoclonal Antibody

CABT-47909MH 50 µg
EUR 1089

Mouse Anti Human C3c Monoclonal Antibody

CABT-47911MH 0.1 mg
EUR 840

Mouse Anti Human C3d Monoclonal Antibody

CABT-47912MH 0.1 ml
EUR 840

Mouse Anti Human C4bp Monoclonal Antibody

CABT-47915MH 0.1 mg
EUR 861

Mouse Anti Human C4c Monoclonal Antibody

CABT-47916MH 0.1 mg
EUR 840

Mouse Anti Human C4d Monoclonal Antibody

CABT-47918MH 0.1 mg
EUR 1261

Mouse Anti Human C5 Monoclonal Antibody

CABT-47920MH 0.1 mg
EUR 840

Mouse Anti Human C7 Monoclonal Antibody

CABT-47921MH 0.1 mg
EUR 840

Mouse Anti Human C8 Monoclonal Antibody

CABT-47922MH 0.1 mg
EUR 840

Mouse Anti Human C9 Monoclonal Antibody

CABT-47923MH 0.1 mg
EUR 840

Mouse Anti Human Cd55 Monoclonal Antibody

CABT-47934MH 0.2 mg
EUR 741

Mouse Anti Human Clusterin Monoclonal Antibody

CABT-47935MH 0.1 mg
EUR 944

Mouse Anti Human Cd2 Monoclonal Antibody

CABT-47979MH 0.1 ml
EUR 455

Mouse Anti Human Cd2 Monoclonal Antibody

CABT-47982MH 0.1 mg
EUR 559

Mouse Anti Human Cd44v4 Monoclonal Antibody

CABT-48094MH 0.1 mg
EUR 710

Mouse Anti Human Cd44v7 Monoclonal Antibody

CABT-48101MH 0.1 mg
EUR 710

Mouse Anti Human Cd44v10 Monoclonal Antibody

CABT-48104MH 0.1 mg
EUR 710

Mouse monoclonal antibody anti human