Mouse monoclonal antibody anti human 

Order now: dominika@ksiazkiwnauce.pl

Mouse Anti-Human GHR Monoclonal Antibody

CAB-1525MH 1 mg
EUR 1294

Mouse Anti-Human LEP Monoclonal Antibody

CAB-1627MH 1mg
EUR 944

Mouse Anti-Human MB Monoclonal Antibody

CAB-1650MH 1mg
EUR 559

Mouse Anti-Human MB Monoclonal Antibody

CAB-1651MH 1mg
EUR 559

Mouse Anti-Human LEP Monoclonal Antibody

CAB-1765MH 1mg
EUR 944

Mouse Anti-Human LTF Monoclonal Antibody

CAB-1771MH 1mg
EUR 559

Mouse Anti-Human LEP Monoclonal Antibody

CAB-1776MH 0.5mg
EUR 840

Mouse Anti-Human LEP Monoclonal Antibody

CAB-1779MH 0.5mg
EUR 819

Mouse Anti-Human MPO Monoclonal Antibody

CAB-1790MH 100ug
EUR 840

Mouse Anti-Human MPO Monoclonal Antibody

CAB-1791MH 0.2mg
EUR 892

Mouse Anti-Human MPO Monoclonal Antibody

CAB-1838MH 1mg
EUR 767

Mouse Anti-Human MPO Monoclonal Antibody

CAB-1839MH 1mg
EUR 767

Mouse Anti-Human MPO Monoclonal Antibody

CAB-1840MH 1mg
EUR 767

Mouse Anti-Human MPO Monoclonal Antibody

CAB-1841MH 1mg
EUR 767

Mouse Anti-Human MPO Monoclonal Antibody

CAB-1842MH 1mg
EUR 767

Mouse Anti-Human MPO Monoclonal Antibody

CAB-1843MH 1mg
EUR 767

Mouse Anti-Human MPO Monoclonal Antibody

CAB-1844MH 1mg
EUR 767

Mouse Anti-Human MPO Monoclonal Antibody

CAB-1845MH 1mg
EUR 767

Mouse Anti-Human KLK3 Monoclonal Antibody

CAB-1874MH 1mg
EUR 559

Mouse Anti-Human KLK3 Monoclonal Antibody

CAB-1875MH 1mg
EUR 559

Mouse Anti-Human LMNA Monoclonal Antibody

CAB-1876MH 50ug
EUR 741

Mouse Anti-Human LMNA Monoclonal Antibody

CAB-1877MH 50ug
EUR 741

Mouse Anti-Human MUC16 Monoclonal Antibody

CAB-1878MH 1mg
EUR 663

Mouse Anti-Human MFGE8 Monoclonal Antibody

CAB-1879MH 1mg
EUR 663

Mouse Anti-Human MUC1 Monoclonal Antibody

CAB-1880MH 1mg
EUR 663

Mouse Anti-Human MUC1 Monoclonal Antibody

CAB-1881MH 1mg
EUR 663

Mouse Anti-Human MUC5AC Monoclonal Antibody

CAB-1882MH 1mg
EUR 663

Mouse Anti-Human MUC5AC Monoclonal Antibody

CAB-1883MH 1mg
EUR 663

Mouse Anti-Human MUC1 Monoclonal Antibody

CAB-1891MH 1mg
EUR 715

Mouse Anti-Human MUC1 Monoclonal Antibody

CAB-1892MH 1mg
EUR 715

Mouse Anti-Human MUC1 Monoclonal Antibody

CAB-1893MH 1mg
EUR 715

Mouse Anti-Human MUC1 Monoclonal Antibody

CAB-1894MH 1mg
EUR 715

Mouse Anti-Human MUC1 Monoclonal Antibody

CAB-1895MH 1mg
EUR 715

Mouse Anti-Human MUC1 Monoclonal Antibody

CAB-1896MH 1mg
EUR 715

Mouse Anti-Human MUC1 Monoclonal Antibody

CAB-1897MH 1mg
EUR 715

Mouse Anti-Human KRT19 Monoclonal Antibody

CAB-1899MH 1mg
EUR 819

Mouse Anti-Human KRT19 Monoclonal Antibody

CAB-1903MH 50ug
EUR 751

Mouse Anti-Human MSMB Monoclonal Antibody

CAB-1906MH 0.5mg
EUR 840

Mouse Anti-Human MSMB Monoclonal Antibody

CAB-1908MH 0.5mg
EUR 840

Mouse Anti-Human LAMB3 Monoclonal Antibody

CAB-1913MH 100ug
EUR 1053

Mouse Anti-Human MUC1 Monoclonal Antibody

CAB-1915MH 1mg
EUR 767

Mouse Anti-Human KRT17 Monoclonal Antibody

CAB-1917MH 50ug
EUR 741

Mouse Anti-Human KRT8 Monoclonal Antibody

CAB-1918MH 1ml
EUR 767

Mouse Anti-Human KRT10 Monoclonal Antibody

CAB-1919MH 1ml
EUR 767

Mouse Anti-Human KRT17 Monoclonal Antibody

CAB-1921MH 5ml
EUR 663

Mouse Anti-Human KRT18 Monoclonal Antibody

CAB-1922MH 5ml
EUR 663

Mouse Anti-Human KRT18 Monoclonal Antibody

CAB-1923MH 50ug
EUR 741

Mouse Anti-Human KRT19 Monoclonal Antibody

CAB-1924MH 50ug
EUR 741

Mouse Anti-Human KRT20 Monoclonal Antibody

CAB-1926MH 50ug
EUR 892

Mouse monoclonal antibody anti human