Czasopisma | Antropologia i etnologia | Bibliotekoznawstwo | Biologia | Chemia | Ekonomia | Filozofia | Fizyka | Geografia | Historia i archeologia | Historia nauki | Język | Kulturoznawstwo | Literatura | Matematyka | Medycyna | Pedagogika | Prawo i politologia | Psychologia | Religioznawstwo | Socjologia | Sztuka

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w II Rzeczypospolitej (1918–1939) | Agnieszka Mirkiewicz | Wydawnictwo URz

SPIS TREŚCI

WSTĘP

I. TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” NA ZIEMIACH POLSKICH PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ, W CZASIE JEJ TRWANIA I W POLSCE W PIERWSZYCH LATACH PO JEJ WYZWOLENIU (1918–1921)

1.1. Powstanie i rozwój ruchu sokolego na ziemiach polskich w latach 1867-1914

1.2. „Sokół” w czasie I wojny światowej

1.3. Udział sokolstwa w głównych wydarzeniach okresu kształtowania się polskich granic

II. POWSTANIE I ROZWÓJ ZWIĄZKU TOWARZYSTW GIMNASTYCZNYCH „SOKÓŁ” W POLSCE (ZTG„S”) W LATACH 1920–1939

2.1. Proces zjednoczenia sokolstwa polskiego, utworzenie ZTG„S”, jego program i naczelne władze

2.2. Nowy podział terytorialny i rozwój organizacyjny ZTG„S”

2.3. Baza lokalowa i infrastruktura sportowo-rekreacyjna

III. SPOŁECZNO-POLITYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA RUCHU SOKOLEGO W II RZECZYPOSPOLITEJ

3.1. Struktura społeczna członków towarzystwa

3.2. Związki „Sokoła” z Kościołem katolickim

3.3. Kontakty stowarzyszeń sokolich z organizacjami społecznymi, społecznościami lokalnymi i mniejszościami narodowymi

3.4. Oblicze polityczne sokolstwa i relacje na linii Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”– państwo

IV. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA

4.1. Sport sokoli i lustracje techniczne

4.2. Zloty sokole

4.3. Sport kwalifikowany, udział w Mistrzostwach Polski oraz zawodach organizowanych przez związki sportowe i inne kluby

4.4. Sokolstwo na międzynarodowej arenie sportowej

4.5. Wycieczki turystyczne i obozownictwo

4.6. Kształcenie kadr instruktorskich i kursy organizowane w „Sokole”

V. PRACA NA NIWIE KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I PATRIOTYCZNEJ

5.1. Działalność kulturalna, edukacyjno-wychowawcza i patriotyczna

5.2. Sokole przysposobienie wojskowe

VI. POZOSTAŁE DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI CZŁONKÓW STOWARZYSZEŃ SOKOLICH

6.1. Działania na niwie gospodarczo-finansowej

6.2. Aktywność wydawnicza sokolstwa II Rzeczypospolitej

6.3. Akcje społeczno-humanitarne

6.4. Kontakty z polonijnym środowiskiem sokolim, Związkiem Sokolstwa Słowiańskiego (ZSS) i Międzynarodową Federacją Gimnastyczną (FIG)

ZAKOŃCZENIE

ANEKS

WYKAZ WYKORZYSTANYCH ŹRÓDEŁ ARCHIWALNYCH, DRUKOWANYCH,OPRACOWAŃ I ARTYKUŁÓW

WYKAZ TABEL

WYKAZ FOTOGRAFII

INDEKS NAZWISK

INDEKS MIEJSCOWOŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW

SUMMARY

ZUSAMMENFASSUNG

 

ISBN: 978-83-7996-509-0
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 598
Format: B5
Oprawa: miękka

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o
Wróć do góry