Epigenase PRMT Methyltransferase 

Order now: dominika@ksiazkiwnauce.pl

Protein Arginine Methyltransferase 6 (PRMT6) Antibody

abx236792-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 8 (PRMT8) Antibody

abx236793-100ug Abbexa 100 ug 610.8 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 5 (PRMT5) Antibody

20-abx213984 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Protein Arginine Methyltransferase 5 (PRMT5) Antibody

20-abx214130 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Protein Arginine Methyltransferase 2 (PRMT2) Antibody

20-abx210553 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Protein Arginine Methyltransferase 2 (PRMT2) Antibody

20-abx210554 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Protein Arginine Methyltransferase 7 (PRMT7) Antibody

20-abx211332 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) Antibody

20-abx321590 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) Antibody

20-abx114779 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 477.60 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

Protein Arginine Methyltransferase 2 (PRMT2) Antibody

20-abx114780 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 477.60 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

Protein Arginine Methyltransferase 3 (PRMT3) Antibody

20-abx114781 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 477.60 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

Protein Arginine Methyltransferase 5 (PRMT5) Antibody

20-abx114782 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 477.60 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

Protein Arginine Methyltransferase 6 (PRMT6) Antibody

20-abx114783 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 477.60 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

Protein Arginine Methyltransferase 8 (PRMT8) Antibody

20-abx114784 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 477.60 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

Protein Arginine Methyltransferase 8 (PRMT8) Antibody

abx026652-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 8 (PRMT8) Antibody

abx026652-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) Antibody

abx025565-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) Antibody

abx025565-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 3 (PRMT3) Antibody

abx025574-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 3 (PRMT3) Antibody

abx025574-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 3 (PRMT3) Antibody

abx025577-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 3 (PRMT3) Antibody

abx025577-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 5 (PRMT5) Antibody

abx025587-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 5 (PRMT5) Antibody

abx025587-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 6 (PRMT6) Antibody

abx025589-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 6 (PRMT6) Antibody

abx025589-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 6 (PRMT6) Antibody

abx015974-100ul Abbexa 100 ul 493.2 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 6 (PRMT6) Antibody

abx036995-100ug Abbexa 100 ug 469.2 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) Antibody

abx037156-100ug Abbexa 100 ug 469.2 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 5 (PRMT5) Antibody

abx019156-100ug Abbexa 100 ug 410.4 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 5 (PRMT5) Antibody

20-abx125383 Abbexa
 • 594.00 EUR
 • 844.80 EUR
 • 427.20 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Protein Arginine Methyltransferase 3 (PRMT3) Antibody

20-abx123894 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul

Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) Antibody

20-abx320385 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Protein Arginine Methyltransferase 7 (PRMT7) Antibody

20-abx339630 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Protein Arginine Methyltransferase 8 (PRMT8) Antibody

abx340014-100ug Abbexa 100 ug 469.2 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 5 (PRMT5) Antibody

abx431872-200ul Abbexa 200 ul 460.8 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 6 (PRMT6) Antibody

abx432249-200ul Abbexa 200 ul 460.8 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 3 (PRMT3) Antibody

abx433181-200ul Abbexa 200 ul 460.8 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 6 (PRMT6) Antibody

20-abx007070 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 218.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Protein Arginine Methyltransferase 5 (PRMT5) Antibody

20-abx001862 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul

Protein Arginine Methyltransferase 6 (PRMT6) Antibody

20-abx001881 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul

Protein Arginine Methyltransferase 8 (PRMT8) Antibody

20-abx001888 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul

Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) Antibody

20-abx000978 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 218.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Protein Arginine Methyltransferase 5 (PRMT5) Antibody

20-abx001281 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 218.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Protein Arginine Methyltransferase 6 (PRMT6) Antibody

abx159663-100ul Abbexa 100 ul 560.4 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 5 (PRMT5) Antibody

20-abx142175 Abbexa
 • 444.00 EUR
 • 727.20 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) Antibody

20-abx301086 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Protein Arginine Methyltransferase 6 (PRMT6) Antibody

20-abx302835 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Prmt8 (untagged) - Rat protein arginine methyltransferase 8 (Prmt8)

RN216555 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

ELISA Kit for Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1)

SED991Hu Cloud-Clone 96Т 700 EUR

ELISA Kit for Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1)

SED991Mu Cloud-Clone 96Т 720 EUR

PRMT8 (untagged)-Human protein arginine methyltransferase 8 (PRMT8)

SC108108 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

PRMT6 (untagged)-Human protein arginine methyltransferase 6 (PRMT6)

SC111320 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

PRMT6 (untagged)-Human protein arginine methyltransferase 6 (PRMT6)

SC327812 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) Antibody (HRP)

20-abx316504 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Protein Arginine Methyltransferase 3 (PRMT3) Antibody (HRP)

20-abx313013 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Protein Arginine Methyltransferase 5 (PRMT5) Antibody (HRP)

20-abx313017 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Protein Arginine Methyltransferase 6 (PRMT6) Antibody (HRP)

20-abx313787 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Protein Arginine Methyltransferase 6 (PRMT6) Antibody (HRP)

20-abx310489 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Recombinant Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1)

RPU58068-100ug Biomatik Corporation 100ug 537.6 EUR

Recombinant Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1)

RPU58068-1mg Biomatik Corporation 1mg 2496 EUR

Recombinant Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1)

RPU58068-50ug Biomatik Corporation 50ug 418 EUR

Recombinant Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1)

RPD991Hu01 Cloud-Clone 10ug 160 EUR

Human Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) CLIA Kit

20-abx496416 Abbexa
 • 9567.60 EUR
 • 5095.20 EUR
 • 1177.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rat Protein arginine N- methyltransferase 1, Prmt1 ELISA KIT

ELI-34568r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) Antibody (FITC)

20-abx316505 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Protein Arginine Methyltransferase 3 (PRMT3) Antibody (FITC)

20-abx313014 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Protein Arginine Methyltransferase 5 (PRMT5) Antibody (FITC)

20-abx313018 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Protein Arginine Methyltransferase 6 (PRMT6) Antibody (FITC)

20-abx313788 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) Antibody Pair

abx117472-1pair5x96wellplates Abbexa 1 pair (5x96 well plates) 1212 EUR

Protein Arginine Methyltransferase 6 (PRMT6) Antibody (FITC)

20-abx310490 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Human Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) ELISA Kit

20-abx258982 Abbexa
 • 8853.60 EUR
 • 4719.60 EUR
 • 1093.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Protein Arginine Methyltransferase 3 (PRMT3) ELISA Kit

abx382469-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Human Protein Arginine Methyltransferase 5 (PRMT5) ELISA Kit

abx382470-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Human Protein Arginine Methyltransferase 6 (PRMT6) ELISA Kit

abx382471-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Human Protein Arginine Methyltransferase 8 (PRMT8) ELISA Kit

abx382472-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Human Protein Arginine Methyltransferase 1 ELISA Kit (PRMT1)

RK02137 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

Human PRMT1(Protein Arginine Methyltransferase 1) ELISA Kit

ELK5605-48T ELK Biotech 48T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human PRMT1. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Human PRMT1. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Human PRMT1, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Human PRMT1 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Human PRMT1(Protein Arginine Methyltransferase 1) ELISA Kit

ELK5605-96T ELK Biotech 96T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human PRMT1. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Human PRMT1. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Human PRMT1, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Human PRMT1 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Human Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) ELISA Kit

SED991Hu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5677.8 EUR
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) in tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Human Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) ELISA Kit

SED991Hu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 572.76 EUR
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) in tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Human Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) ELISA Kit

SED991Hu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 766.8 EUR
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) in tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Human Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) ELISA Kit

SED991Hu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3090.6 EUR
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) in tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Human Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) ELISA Kit

4-SED991Hu Cloud-Clone
 • 5738.40 EUR
 • 3031.20 EUR
 • 768.00 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) in samples from tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Human Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) ELISA Kit

EKU11374-48T Biomatik Corporation 48T 555.66 EUR

Human Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) ELISA Kit

EKU11374-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3770.55 EUR

Human Protein Arginine Methyltransferase 1 (PRMT1) ELISA Kit

EKU11374-96T Biomatik Corporation 96T 793.8 EUR

Epigenase PRMT Methyltransferase