Poród lokoregionalny monitorowany obrazowaniem MR do guzów wątroby w modelach szczurów i królików

Do znakowania zarodników Clostridium novyi-NT (C. novyi-NT) nanoklastrami tlenku żelaza i śledzenia dystrybucji bakterii podczas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MR) i monitorowania lokoregionalnego dostarczania do guzów wątroby za pomocą wstrzyknięcia do guza lub wlewu dotętniczego C. Stan wegetatywny C Novyi-NT znakowano cząsteczkami tlenku żelaza, a następnie indukowano sporulacji.

Znakowanie potwierdzono za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM). Czasy relaksacji T2 i T2* dla klastrów magnetycznych i mikrosfer magnetycznych określono za pomocą skanerów do obrazowania 7T i 1,5T MR. Testy in vitro porównywały żywotność i potencjał onkolityczny znakowanych bakterii z nieznakowanymi kontrolami. Znakowane zarodniki wstrzykiwano bezpośrednio do guzów wątroby gryzoni N1-S1 (n = 24) lub selektywnie wstrzykiwano przez tętnicę wątrobową u królików z guzami wątroby VX2 (n = 3). Przeprowadzono barwienie hematoksyliną-eozyną, błękitem pruskim i metodą grama. Metody porównania statystycznego obejmowały sparowany test t i ANOVA. Zarówno mikroskopia fluorescencyjna, jak i badania TEM potwierdziły obecność znaczników tlenku żelaza w przetrwalnikach bakterii.

Badania fantomowe wykazały, że zsyntetyzowane nanoklastry wytwarzają relaksacje R2 porównywalne ze środkami klinicznymi. Znakowanie nie miało znaczącego wpływu na ogólny wzrost lub właściwości onkolityczne (P > 0,05). Stosunek sygnału do szumu guza (SNR) zmniejszył się istotnie po wstrzyknięciu do guza i wlewie dotętniczym znakowanych zarodników (P <0,05). Barwienie błękitem pruskim i gramem potwierdziło dostarczanie zarodników. Zarodniki novyi-NT można wewnętrznie znakować nanocząsteczkami tlenku żelaza w celu wizualizacji rozmieszczenia za pomocą obrazowania MR podczas miejscowej terapii bakteriolitycznej obejmującej bezpośrednie wstrzyknięcie lub dotętniczy wlew przezcewnikowy.

Zbadaliśmy wpływ NT-702, selektywnego inhibitora fosfodiesterazy (PDE) 3, na tętniczki izolowane z lędźwiowego rdzenia kręgowego królika.

 • NT-702 spowodował zależne od dawki rozszerzenie izolowanych tętniczek rdzeniowych. Rozerwanie śródbłonka spowodowało znaczne zmniejszenie wyższych stężeń (10(-7) i 10(-6) M), ale nie niższych stężeń (mniej niż 10(-8) M) rozszerzenia naczyń indukowanego NT-702.
 • Wstępne traktowanie inhibitorem tlenku azotu, cyklooksygenazy lub monooksygenazy cytochromu P-450 nie miało wpływu na wywołane NT-702 rozszerzenie naczyń tętniczych przez śródbłonek. W przeciwieństwie do tego, katalaza redukowała istotnie tylko wyższe stężenia wywołanego NT-702 rozszerzenia naczyń.
 • Tetraetyloamoniowy (TEA) całkowicie zredukował niższe stężenia wywołanego NT-702 wazodylatacji, ale zmniejszył tylko częściowo wyższe stężenia wywołanego NT-702 wazodylatacji tętniczek ze śródbłonkiem. Nadtlenek wodoru spowodował znaczne poszerzenie izolowanych tętniczek ze śródbłonkiem, których odpowiedź została znacznie zmniejszona przez TEA. KT5720 (selektywny inhibitor kinazy białkowej) znacząco zmniejszył zarówno niższe, jak i wyższe stężenia wywołanego NT-702 rozszerzenia naczyń tętniczych przez śródbłonek.
 • Odkrycia sugerują, że NT-702 w zależności od dawki rozszerzał wyizolowane tętniczki rdzeniowe królików poprzez mechanizmy zależne od śródbłonka i niezależne od śródbłonka. Kanały K(+) wrażliwe na kinazę białkową A (PKA) i TEA mogą być zaangażowane w rozszerzenie naczyń wywołane NT-702. Ponadto nadtlenek wodoru może częściowo przyczyniać się do zależnego od śródbłonka wyższych stężeń wywołanego NT-702 rozszerzenia naczyń.
 • W ostrej fazie zawału mięśnia sercowego (MI) dochodzi do modyfikacji odpływu autonomicznego ze wzrostem napięcia współczulnego i zmianami odruchów sercowo-naczyniowych.
 • Aktywacja receptorów angiotensyny AT1 w jądrze przewodu pokarmowego (NTS) hamuje baroreceptor i wzmacnia chemoreflex tętnicy szyjnej.
 • W tym badaniu zbadaliśmy rolę receptorów NTS-AT1 w odruchowych odpowiedziach sercowo-naczyniowych wywołanych stymulacją chemorefleksu szyjnego i włókien chemowrażliwych serca w ostrej fazie MI.

Sprawdzamy również hipotezę, że zmiany odpowiedzi sercowo-naczyniowych na aktywację chemioterapii tętnic szyjnych i odruchów chemowrażliwych serca są wtórne do zmian warunków hemodynamicznych w wyniku zawału lub aktywacji nocyceptorów serca.

Króliki były znieczulane, sparaliżowane i sztucznie wentylowane. Chemoreceptory tętnicy szyjnej i włókna sercowe wrażliwe na chemioterapię stymulowano odpowiednio lobeliną i ATP. Monitorowano ciśnienie tętnicze, elektrokardiogram i tętno.

Wykonano kraniotomię w celu odsłonięcia części ogonowej rdzenia i wprowadzono wielolufową mikroelektrodę szklaną w celu umożliwienia identyfikacji NTS i mikroiniekcji losartanu (antagonisty receptora angiotensyny AT1). Serce odsłonięto przez torakotomię w linii środkowej i wywołano niedokrwienie serca przez podwiązanie lewej zstępującej tętnicy wieńcowej. Odruchy chemorelektyczne tętnicy szyjnej i sercowe odruchy chemoczułe wywołano przed i po podwiązaniu tętnicy wieńcowej. Oceniono również wpływ wstrzyknięcia losartanu do NTS na te odruchy.

W doświadczeniach kontrolnych oceniano odruchy przed i po podaniu kapsaicyny i prokainamidu. Wyniki pokazują, że aktywacja chemoreflexu tętnicy szyjnej wywołała większy wzrost ciśnienia krwi i bradykardię po MI, co zostało częściowo odwrócone przez mikrowstrzyknięcie losartanu po MI. Również stymulacja włókien chemowrażliwych serca wywołała większy spadek ciśnienia krwi i tętna po MI, które również zostały częściowo odwrócone przez losartan. To samo wzmocnienie chemoczułych receptorów sercowo-naczyniowych tętnic szyjnych i sercowych receptorów chemowrażliwych zaobserwowano po podaniu kapsaicyny na powierzchnię komory, ale nie po podaniu prokainamidu. Podsumowując, badanie to silnie sugeruje, że na poziomie NTS receptory angiotensyny AT1 są zaangażowane w modyfikacje odpływu autonomicznego obserwowane w ostrej fazie MI.

Autorzy opisują eksperymentalne badanie na króliku z nową kompozytową niewchłanialną siatką z polietylenu tereftalanu-poliuretanu, stosowaną do naprawy przepukliny nacięć w pozycjonowaniu śródotrzewnowym. Ta nowa siatka ma jedną przepuszczalną stronę z politereftalanu etylenu do szybkiego mocowania tkanek, a drugą stronę z poliuretanu hydrofobowego, aby uniknąć penetracji komórek.

Rabbit N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Rb-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 534 EUR

Rabbit N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Rb-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 742 EUR

Rabbit N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Rb-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 511 EUR

Rabbit N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Rb-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 709 EUR

Rabbit N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-Rb-48T DL Develop 48T 508 EUR

Rabbit N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-Rb-96T DL Develop 96T 661 EUR

Canine N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-c-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 557 EUR

Canine N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-c-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 774 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 411 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 565 EUR

Mouse N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 511 EUR

Mouse N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 709 EUR

Porcine N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-p-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 580 EUR

Porcine N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-p-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 807 EUR

Rat N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 534 EUR

Rat N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 742 EUR

Canine N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-c-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 533 EUR

Canine N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-c-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 740 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 393 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 541 EUR

Mouse N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 489 EUR

Mouse N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 677 EUR

Porcine N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-p-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 555 EUR

Porcine N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-p-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 771 EUR

Rat N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 511 EUR

Rat N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 709 EUR

Canine N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-c-48T DL Develop 48T 527 EUR

Canine N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-c-96T DL Develop 96T 688 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-Hu-48T DL Develop 48T 404 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-Hu-96T DL Develop 96T 518 EUR

Mouse N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-Mu-48T DL Develop 48T 489 EUR

Mouse N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-Mu-96T DL Develop 96T 635 EUR

Porcine N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-p-48T DL Develop 48T 547 EUR

Porcine N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-p-96T DL Develop 96T 715 EUR

Rat N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-Ra-48T DL Develop 48T 508 EUR

Rat N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-Ra-96T DL Develop 96T 661 EUR

N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) Antibody

20-abx132145 Abbexa
 • 439.00 EUR
 • 133.00 EUR
 • 1233.00 EUR
 • 592.00 EUR
 • 328.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) Antibody

20-abx132323 Abbexa
 • 356.00 EUR
 • 913.00 EUR
 • 467.00 EUR
 • 154.00 EUR
 • 272.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) Antibody

20-abx104367 Abbexa
 • 272.00 EUR
 • 133.00 EUR
 • 620.00 EUR
 • 328.00 EUR
 • 230.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-proBNP) Antibody

20-abx110053 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 599.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 1094.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ug
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 500 ug
 • 50 ug

N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) Antibody

20-abx177830 Abbexa
 • 425.00 EUR
 • 133.00 EUR
 • 1219.00 EUR
 • 592.00 EUR
 • 328.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) Antibody

20-abx177831 Abbexa
 • 453.00 EUR
 • 133.00 EUR
 • 1288.00 EUR
 • 620.00 EUR
 • 342.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) Antibody

20-abx173854 Abbexa
 • 328.00 EUR
 • 829.00 EUR
 • 439.00 EUR
 • 154.00 EUR
 • 258.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Recombinant N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP)

4-RPA485Ca01 Cloud-Clone
 • 637.60 EUR
 • 274.00 EUR
 • 2116.00 EUR
 • 772.00 EUR
 • 1444.00 EUR
 • 490.00 EUR
 • 5140.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP)

4-RPA485Hu01 Cloud-Clone
 • 467.36 EUR
 • 228.00 EUR
 • 1477.60 EUR
 • 559.20 EUR
 • 1018.40 EUR
 • 376.00 EUR
 • 3544.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP)

4-RPA485Mu01 Cloud-Clone
 • 494.24 EUR
 • 235.00 EUR
 • 1578.40 EUR
 • 592.80 EUR
 • 1085.60 EUR
 • 394.00 EUR
 • 3796.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) CLIA Kit

20-abx490582 Abbexa
 • 7973.00 EUR
 • 4246.00 EUR
 • 981.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) CLIA Kit

20-abx491552 Abbexa
 • 8569.00 EUR
 • 4560.00 EUR
 • 1052.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

abx257052-96tests Abbexa 96 tests 786 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

20-abx258954 Abbexa
 • 6642.00 EUR
 • 3542.00 EUR
 • 825.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

20-abx155094 Abbexa
 • 7237.00 EUR
 • 3855.00 EUR
 • 895.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide ELISA Kit (NT-ProBNP)

RK03430 Abclonal 96 Tests 521 EUR

Rabbit N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) ELISA kit

CSB-EQ027465RB-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Rabbit N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) ELISA kit

1-CSB-EQ027465RB Cusabio
 • 900.00 EUR
 • 5476.00 EUR
 • 2900.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

CEA485Rb-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 4404.25 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

CEA485Rb-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 450.35 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

CEA485Rb-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 600.5 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

CEA485Rb-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2402.25 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

4-CEA485Rb Cloud-Clone
 • 4455.00 EUR
 • 2353.00 EUR
 • 601.00 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

SEA485Rb-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 4626.78 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

SEA485Rb-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 468.68 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

SEA485Rb-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 626.68 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

SEA485Rb-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2520.06 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

4-SEA485Rb Cloud-Clone
 • 4677.00 EUR
 • 2471.00 EUR
 • 627.00 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

NT-ProBNP ELISA Kit| Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Pep

EF016846 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-proBNP) Antibody (FITC)

20-abx106425 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 1845.00 EUR
 • 599.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-proBNP) Antibody (HRP)

20-abx107840 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 1845.00 EUR
 • 599.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-proBNP) Antibody (Biotin)

20-abx105011 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 1845.00 EUR
 • 599.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) Peptide

20-abx068337 Abbexa
 • 648.00 EUR
 • 272.00 EUR
 • 1998.00 EUR
 • 773.00 EUR
 • 467.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) Antibody Pair

20-abx370188 Abbexa
 • 1859.00 EUR
 • 1177.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests

Dog N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) Peptide

20-abx652099 Abbexa
 • 885.00 EUR
 • 328.00 EUR
 • 2834.00 EUR
 • 1052.00 EUR
 • 606.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

OVA Conjugated N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP)

4-CPA485Hu21 Cloud-Clone
 • 368.80 EUR
 • 202.00 EUR
 • 1108.00 EUR
 • 436.00 EUR
 • 772.00 EUR
 • 310.00 EUR
 • 2620.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

OVA Conjugated N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP)

4-CPA485Mu21 Cloud-Clone
 • 368.80 EUR
 • 202.00 EUR
 • 1108.00 EUR
 • 436.00 EUR
 • 772.00 EUR
 • 310.00 EUR
 • 2620.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

KLH Conjugated N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP)

4-CPA485Mu31 Cloud-Clone
 • 251.42 EUR
 • 170.00 EUR
 • 667.84 EUR
 • 289.28 EUR
 • 478.56 EUR
 • 231.00 EUR
 • 1519.60 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

OVA Conjugated N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP)

4-CPA485Ra21 Cloud-Clone
 • 226.34 EUR
 • 163.00 EUR
 • 573.76 EUR
 • 257.92 EUR
 • 415.84 EUR
 • 214.00 EUR
 • 1284.40 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

OVA Conjugated N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP)

4-CPA485Ra22 Cloud-Clone
 • 393.89 EUR
 • 208.00 EUR
 • 1202.08 EUR
 • 467.36 EUR
 • 834.72 EUR
 • 326.00 EUR
 • 2855.20 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

KLH Conjugated N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP)

4-CPA485Ra31 Cloud-Clone
 • 251.42 EUR
 • 170.00 EUR
 • 667.84 EUR
 • 289.28 EUR
 • 478.56 EUR
 • 231.00 EUR
 • 1519.60 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

ELISA kit for Rabbit NT-ProBNP (N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide)

E-EL-RB1672 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 584 EUR

ELISA kit for Rabbit NT-ProBNP (N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide)

ELK2957 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 526 EUR

ELISA kit for Rabbit NT-ProBNP (N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide)

ELK5540 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 526 EUR

Porcine N-terminal pro-brain natriuretic peptide,NT-proBNP ELISA KIT

GA-E0058PC-48T GenAsia Biotech 48T 364 EUR

Porcine N-terminal pro-brain natriuretic peptide,NT-proBNP ELISA KIT

GA-E0058PC-96T GenAsia Biotech 96T 590 EUR

Rat N-terminal pro-brain natriuretic peptide(NT-proBNP)ELISA Kit

GA-E0076RT-48T GenAsia Biotech 48T 373 EUR

Rat N-terminal pro-brain natriuretic peptide(NT-proBNP)ELISA Kit

GA-E0076RT-96T GenAsia Biotech 96T 609 EUR

Human N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

20-abx152560 Abbexa
 • 5515.00 EUR
 • 2947.00 EUR
 • 692.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

20-abx154477 Abbexa
 • 7237.00 EUR
 • 3855.00 EUR
 • 895.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

abx570019-96tests Abbexa 96 tests 668 EUR

Mouse N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

abx570021-96tests Abbexa 96 tests 801 EUR

Rat N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

abx576280-96tests Abbexa 96 tests 754 EUR

Rat N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

20-abx585376 Abbexa
 • 7911.00 EUR
 • 4215.00 EUR
 • 973.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse N-terminal pro-brain natriuretic peptide(NT-proBNP)ELISA Kit

GA-E0687MS-48T GenAsia Biotech 48T 336 EUR

Mouse N-terminal pro-brain natriuretic peptide(NT-proBNP)ELISA Kit

GA-E0687MS-96T GenAsia Biotech 96T 534 EUR

Human N-terminal pro-brain natriuretic peptide(NT-proBNP)ELISA Kit

GA-E1256HM-48T GenAsia Biotech 48T 289 EUR

Human N-terminal pro-brain natriuretic peptide(NT-proBNP)ELISA Kit

GA-E1256HM-96T GenAsia Biotech 96T 466 EUR

Human N-terminal pro-brain natriuretic peptide,NT-proBNP ELISA KIT

201-12-1240 SunredBio 96 tests 440 EUR

Human N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

abx050180-96tests Abbexa 96 tests 652 EUR

Human N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

abx054652-96tests Abbexa 96 tests 668 EUR

Rat N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

20-abx054654 Abbexa
 • 7973.00 EUR
 • 4246.00 EUR
 • 981.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Dog N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) CLIA Kit

20-abx490137 Abbexa
 • 7973.00 EUR
 • 4246.00 EUR
 • 981.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) CLIA Kit

20-abx490139 Abbexa
 • 7973.00 EUR
 • 4246.00 EUR
 • 981.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Operowano osiemnaście królików. Powstała rana w ścianie rozcięgna, mięśnia i otrzewnej jamy brzusznej. Siatkę umieszczano wewnątrzotrzewnowo i zdejmowano po 4, 9 i 13 miesiącach do badania histologicznego i elektronicznego badania mikroskopowego. Zbadano tolerancję, adhezję, reakcję tkankową i tworzenie się neootrzewnowej. Wszystkie siatki były dobrze zintegrowane i bez sepsy. W 18% przypadków stwierdzono małe i jednookluzyjne zrosty śródotrzewnowe. Ta nowa siatka kompozytowa w pozycjonowaniu śródotrzewnowym dała dobre wyniki w średnim okresie u królików. Jest to atrakcyjna alternatywa dla naprawy przepuklin po nacięciu siatką dootrzewnową.

Leave a Reply

Your email address will not be published.