Poród lokoregionalny monitorowany obrazowaniem MR do guzów wątroby w modelach szczurów i królików

Do znakowania zarodników Clostridium novyi-NT (C. novyi-NT) nanoklastrami tlenku żelaza i śledzenia dystrybucji bakterii podczas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MR) i monitorowania lokoregionalnego dostarczania do guzów wątroby za pomocą wstrzyknięcia do guza lub wlewu dotętniczego C. Stan wegetatywny C Novyi-NT znakowano cząsteczkami tlenku żelaza, a następnie indukowano sporulacji.

Znakowanie potwierdzono za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM). Czasy relaksacji T2 i T2* dla klastrów magnetycznych i mikrosfer magnetycznych określono za pomocą skanerów do obrazowania 7T i 1,5T MR. Testy in vitro porównywały żywotność i potencjał onkolityczny znakowanych bakterii z nieznakowanymi kontrolami. Znakowane zarodniki wstrzykiwano bezpośrednio do guzów wątroby gryzoni N1-S1 (n = 24) lub selektywnie wstrzykiwano przez tętnicę wątrobową u królików z guzami wątroby VX2 (n = 3). Przeprowadzono barwienie hematoksyliną-eozyną, błękitem pruskim i metodą grama. Metody porównania statystycznego obejmowały sparowany test t i ANOVA. Zarówno mikroskopia fluorescencyjna, jak i badania TEM potwierdziły obecność znaczników tlenku żelaza w przetrwalnikach bakterii.

Badania fantomowe wykazały, że zsyntetyzowane nanoklastry wytwarzają relaksacje R2 porównywalne ze środkami klinicznymi. Znakowanie nie miało znaczącego wpływu na ogólny wzrost lub właściwości onkolityczne (P > 0,05). Stosunek sygnału do szumu guza (SNR) zmniejszył się istotnie po wstrzyknięciu do guza i wlewie dotętniczym znakowanych zarodników (P <0,05). Barwienie błękitem pruskim i gramem potwierdziło dostarczanie zarodników. Zarodniki novyi-NT można wewnętrznie znakować nanocząsteczkami tlenku żelaza w celu wizualizacji rozmieszczenia za pomocą obrazowania MR podczas miejscowej terapii bakteriolitycznej obejmującej bezpośrednie wstrzyknięcie lub dotętniczy wlew przezcewnikowy.

Zbadaliśmy wpływ NT-702, selektywnego inhibitora fosfodiesterazy (PDE) 3, na tętniczki izolowane z lędźwiowego rdzenia kręgowego królika.

 • NT-702 spowodował zależne od dawki rozszerzenie izolowanych tętniczek rdzeniowych. Rozerwanie śródbłonka spowodowało znaczne zmniejszenie wyższych stężeń (10(-7) i 10(-6) M), ale nie niższych stężeń (mniej niż 10(-8) M) rozszerzenia naczyń indukowanego NT-702.
 • Wstępne traktowanie inhibitorem tlenku azotu, cyklooksygenazy lub monooksygenazy cytochromu P-450 nie miało wpływu na wywołane NT-702 rozszerzenie naczyń tętniczych przez śródbłonek. W przeciwieństwie do tego, katalaza redukowała istotnie tylko wyższe stężenia wywołanego NT-702 rozszerzenia naczyń.
 • Tetraetyloamoniowy (TEA) całkowicie zredukował niższe stężenia wywołanego NT-702 wazodylatacji, ale zmniejszył tylko częściowo wyższe stężenia wywołanego NT-702 wazodylatacji tętniczek ze śródbłonkiem. Nadtlenek wodoru spowodował znaczne poszerzenie izolowanych tętniczek ze śródbłonkiem, których odpowiedź została znacznie zmniejszona przez TEA. KT5720 (selektywny inhibitor kinazy białkowej) znacząco zmniejszył zarówno niższe, jak i wyższe stężenia wywołanego NT-702 rozszerzenia naczyń tętniczych przez śródbłonek.
 • Odkrycia sugerują, że NT-702 w zależności od dawki rozszerzał wyizolowane tętniczki rdzeniowe królików poprzez mechanizmy zależne od śródbłonka i niezależne od śródbłonka. Kanały K(+) wrażliwe na kinazę białkową A (PKA) i TEA mogą być zaangażowane w rozszerzenie naczyń wywołane NT-702. Ponadto nadtlenek wodoru może częściowo przyczyniać się do zależnego od śródbłonka wyższych stężeń wywołanego NT-702 rozszerzenia naczyń.
 • W ostrej fazie zawału mięśnia sercowego (MI) dochodzi do modyfikacji odpływu autonomicznego ze wzrostem napięcia współczulnego i zmianami odruchów sercowo-naczyniowych.
 • Aktywacja receptorów angiotensyny AT1 w jądrze przewodu pokarmowego (NTS) hamuje baroreceptor i wzmacnia chemoreflex tętnicy szyjnej.
 • W tym badaniu zbadaliśmy rolę receptorów NTS-AT1 w odruchowych odpowiedziach sercowo-naczyniowych wywołanych stymulacją chemorefleksu szyjnego i włókien chemowrażliwych serca w ostrej fazie MI.

Sprawdzamy również hipotezę, że zmiany odpowiedzi sercowo-naczyniowych na aktywację chemioterapii tętnic szyjnych i odruchów chemowrażliwych serca są wtórne do zmian warunków hemodynamicznych w wyniku zawału lub aktywacji nocyceptorów serca.

Króliki były znieczulane, sparaliżowane i sztucznie wentylowane. Chemoreceptory tętnicy szyjnej i włókna sercowe wrażliwe na chemioterapię stymulowano odpowiednio lobeliną i ATP. Monitorowano ciśnienie tętnicze, elektrokardiogram i tętno.

Wykonano kraniotomię w celu odsłonięcia części ogonowej rdzenia i wprowadzono wielolufową mikroelektrodę szklaną w celu umożliwienia identyfikacji NTS i mikroiniekcji losartanu (antagonisty receptora angiotensyny AT1). Serce odsłonięto przez torakotomię w linii środkowej i wywołano niedokrwienie serca przez podwiązanie lewej zstępującej tętnicy wieńcowej. Odruchy chemorelektyczne tętnicy szyjnej i sercowe odruchy chemoczułe wywołano przed i po podwiązaniu tętnicy wieńcowej. Oceniono również wpływ wstrzyknięcia losartanu do NTS na te odruchy.

W doświadczeniach kontrolnych oceniano odruchy przed i po podaniu kapsaicyny i prokainamidu. Wyniki pokazują, że aktywacja chemoreflexu tętnicy szyjnej wywołała większy wzrost ciśnienia krwi i bradykardię po MI, co zostało częściowo odwrócone przez mikrowstrzyknięcie losartanu po MI. Również stymulacja włókien chemowrażliwych serca wywołała większy spadek ciśnienia krwi i tętna po MI, które również zostały częściowo odwrócone przez losartan. To samo wzmocnienie chemoczułych receptorów sercowo-naczyniowych tętnic szyjnych i sercowych receptorów chemowrażliwych zaobserwowano po podaniu kapsaicyny na powierzchnię komory, ale nie po podaniu prokainamidu. Podsumowując, badanie to silnie sugeruje, że na poziomie NTS receptory angiotensyny AT1 są zaangażowane w modyfikacje odpływu autonomicznego obserwowane w ostrej fazie MI.

Autorzy opisują eksperymentalne badanie na króliku z nową kompozytową niewchłanialną siatką z polietylenu tereftalanu-poliuretanu, stosowaną do naprawy przepukliny nacięć w pozycjonowaniu śródotrzewnowym. Ta nowa siatka ma jedną przepuszczalną stronę z politereftalanu etylenu do szybkiego mocowania tkanek, a drugą stronę z poliuretanu hydrofobowego, aby uniknąć penetracji komórek.

Rabbit N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E01A32367 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E04N0008-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E04N0008-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E04N0008-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit anti-N terminal pro brain natriuretic peptide antibody ELISA kit

E01A27771 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E01A32382 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E04N0023-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E04N0023-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E04N0023-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E02N0008-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E02N0008-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E02N0008-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E08N0008-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E08N0008-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E08N0008-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E07N0008-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E07N0008-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E07N0008-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat N- terminal pro- brain natriuretic peptide ELISA Kit

ELA-E0485r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rat N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E01A14896 BlueGene 96T 700 EUR

Goat N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E01A49802 BlueGene 96T 700 EUR

Goat N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E06N0008-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E06N0008-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E06N0008-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Sheep N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E01A102096 BlueGene 96T 700 EUR

Human N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E01A6149 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E01A23643 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E03N0008-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E03N0008-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E03N0008-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E01N0008-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E01N0008-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E01N0008-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Monkey N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E01A75949 BlueGene 96T 700 EUR

Bovine N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E01A84669 BlueGene 96T 700 EUR

Canine N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E01A67232 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E09N0008-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Monkey N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E09N0008-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Monkey N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E09N0008-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Canine N- terminal pro- brain natriuretic peptide ELISA Kit

ELA-E0485d Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Monkey N- terminal pro- brain natriuretic peptide ELISA Kit

ELA-E0485Mo Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Porcine N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E01A58520 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E01A93383 BlueGene 96T 700 EUR

Guinea Pig N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E01A41082 BlueGene 96T 700 EUR

Guinea pig N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E05N0008-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Guinea pig N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E05N0008-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Guinea pig N terminal pro brain natriuretic peptide ELISA kit

E05N0008-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat anti-N terminal pro brain natriuretic peptide antibody ELISA kit

E01A10284 BlueGene 96T 700 EUR

Goat anti-N terminal pro brain natriuretic peptide antibody ELISA kit

E01A45203 BlueGene 96T 700 EUR

Canine anti-N terminal pro brain natriuretic peptide antibody ELISA kit

E01A62637 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey anti-N terminal pro brain natriuretic peptide antibody ELISA kit

E01A71350 BlueGene 96T 700 EUR

Sheep anti-N terminal pro brain natriuretic peptide antibody ELISA kit

E01A97497 BlueGene 96T 700 EUR

Bovine anti-N terminal pro brain natriuretic peptide antibody ELISA kit

E01A80067 BlueGene 96T 700 EUR

Human anti-N terminal pro brain natriuretic peptide antibody ELISA kit

E01A1520 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse anti-N terminal pro brain natriuretic peptide antibody ELISA kit

E01A19025 BlueGene 96T 700 EUR

Hamster anti-N terminal pro brain natriuretic peptide antibody ELISA kit

E01A104731 BlueGene 96T 700 EUR

Porcine anti-N terminal pro brain natriuretic peptide antibody ELISA kit

E01A53920 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken anti-N terminal pro brain natriuretic peptide antibody ELISA kit

E01A88793 BlueGene 96T 700 EUR

Guinea Pig anti-N terminal pro brain natriuretic peptide antibody ELISA kit

E01A36485 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-Rb DL Develop 96T 454 EUR

Rabbit N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-Rb-48T DL Develop 48T 609.6 EUR

Rabbit N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-Rb-96T DL Develop 96T 793.2 EUR

Rabbit N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DL-NT-ProBNP-Rb DL Develop 96T 432 EUR

Rabbit N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

EK15857 SAB 96Т 768 EUR

Rabbit N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Rb-48T Reddot Biotech 48T 443.3 EUR

Rabbit N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Rb-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 613.2 EUR

Rabbit N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Rb-96T Reddot Biotech 96T 633.3 EUR

Rabbit N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Rb-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 850.8 EUR

Rabbit N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Rb-48T Reddot Biotech 48T 465.47 EUR

Rabbit N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Rb-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 640.8 EUR

Rabbit N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Rb-96T Reddot Biotech 96T 664.97 EUR

Rabbit N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Rb-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 890.4 EUR

Rat N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E02N0023-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E02N0023-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E02N0023-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E08N0023-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E08N0023-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E08N0023-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E07N0023-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E07N0023-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E07N0023-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E01A14911 BlueGene 96T 700 EUR

Goat N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E01A49817 BlueGene 96T 700 EUR

Goat N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E06N0023-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E06N0023-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E06N0023-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Sheep N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E01A102111 BlueGene 96T 700 EUR

Human N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E01A6164 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E01A23658 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E03N0023-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E03N0023-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E03N0023-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E01N0023-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E01N0023-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E01N0023-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Monkey N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E01A75964 BlueGene 96T 700 EUR

Bovine N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E01A84684 BlueGene 96T 700 EUR

Canine N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E01A67247 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E09N0023-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Monkey N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E09N0023-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Monkey N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E09N0023-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Porcine N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E01A58535 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E01A93398 BlueGene 96T 700 EUR

Human Pro Brain Natriuretic Peptide (ProBNP) ELISA Kit

NSL1407Hu Sunlong 96 wells 468 EUR

Bovine Pro Brain Natriuretic Peptide(ProBNP) ELISA Kit

NSL1161Bo Sunlong 96 T 528 EUR

Canine Pro Brain Natriuretic Peptide(ProBNP) ELISA Kit

NSL1188Ca Sunlong 1283 wells 528 EUR

Guinea Pig N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E01A41097 BlueGene 96T 700 EUR

Guinea pig N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E05N0023-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Guinea pig N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E05N0023-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Guinea pig N Terminal Brain Natriuretic Peptide ELISA kit

E05N0023-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Brain Natriuretic Peptide/Pro-Brain Natriuretic Peptide (BNP/ProBNP) Antibody

abx120017-100l Abbexa 100 µl Ask for price

Brain Natriuretic Peptide/Pro-Brain Natriuretic Peptide (BNP/ProBNP) Antibody

abx120017-20l Abbexa 20 µl 1300 EUR

Brain Natriuretic Peptide/Pro-Brain Natriuretic Peptide (BNP/ProBNP) Antibody

abx120017-50l Abbexa 50 µl Ask for price

Brain Natriuretic Peptide/Pro-Brain Natriuretic Peptide (BNP/ProBNP) Antibody

abx024070-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Brain Natriuretic Peptide/Pro-Brain Natriuretic Peptide (BNP/ProBNP) Antibody

abx024070-80l Abbexa 80 µl 1337.5 EUR

Brain Natriuretic Peptide/Pro-Brain Natriuretic Peptide (BNP/ProBNP) Antibody

abx020715-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Brain Natriuretic Peptide/Pro-Brain Natriuretic Peptide (BNP/ProBNP) Antibody

abx020715-80l Abbexa 80 µl 1300 EUR

Rabbit N-terminal pro-brain peptide(NT-PROBNP)ELISA Kit

YLA0056RB-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Rabbit N-terminal pro-brain peptide(NT-PROBNP)ELISA Kit

YLA0056RB-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Recombinant N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP)

4-RPA485Hu01 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Cleaved GSDMD (N Terminal) Rabbit mAb

A22523 Abclonal 200μL 128.7 EUR

Rabbit N- terminal procollagen III propeptide ELISA Kit

ELA-E0573Rb Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Rabbit Procollagen Type Ⅲ N Terminal Propeptide ELISA kit

E01A33053 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Procollagen Type Ⅰ N Terminal Propeptide ELISA kit

E01A33229 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Procollagen Type â…  N Terminal Propeptide ELISA kit

E04P0578-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Procollagen Type â…  N Terminal Propeptide ELISA kit

E04P0578-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Procollagen Type â…  N Terminal Propeptide ELISA kit

E04P0578-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit Procollagen Type â…¢ N Terminal Propeptide ELISA kit

E04P0029-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Procollagen Type â…¢ N Terminal Propeptide ELISA kit

E04P0029-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Procollagen Type â…¢ N Terminal Propeptide ELISA kit

E04P0029-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

NT-ProBNP ELISA Kit| Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Pep

EF016846 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

Rabbit NT-ProBNP(N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide) ELISA Kit

ELK2957-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Rabbit NT-ProBNP(N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide) ELISA Kit

ELK2957-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Rabbit NT-ProBNP(N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide) ELISA Kit

ELK5540-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Rabbit NT-ProBNP(N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide) ELISA Kit

ELK5540-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Rabbit NT-ProBNP (N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide) ELISA Kit

EKE62484-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3503.6 EUR

Rabbit NT-ProBNP (N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide) ELISA Kit

EKE62484-96T Biomatik Corporation 96T 737.6 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

EKU11318-48T Biomatik Corporation 48T 516.32 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

EKU11318-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3503.6 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

EKU11318-96T Biomatik Corporation 96T 737.6 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

EKN52429-48T Biomatik Corporation 48T 321.02 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

EKN52429-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2178.35 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

EKN52429-96T Biomatik Corporation 96T 458.6 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

EKN47455-48T Biomatik Corporation 48T 370.02 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

EKN47455-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2510.85 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

EKN47455-96T Biomatik Corporation 96T 528.6 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

EKU06344-48T Biomatik Corporation 48T 542.78 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

EKU06344-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3683.15 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

EKU06344-96T Biomatik Corporation 96T 775.4 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) CLIA Kit

20-abx490582 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) CLIA Kit

20-abx491552 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

CEA485Rb-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5285.1 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

CEA485Rb-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 540.42 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

CEA485Rb-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 720.6 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

CEA485Rb-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2882.7 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

4-CEA485Rb Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Rabbit N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) ELISA kit

CSB-EQ027465RB-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Rabbit N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) ELISA kit

1-CSB-EQ027465RB Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

abx257052-96tests Abbexa 96 tests 943.2 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

20-abx258954 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

20-abx155094 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide ELISA Kit (NT-ProBNP)

RK03430 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

SEA485Rb-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5552.14 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

SEA485Rb-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 562.42 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

SEA485Rb-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 752.02 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

SEA485Rb-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3024.07 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

4-SEA485Rb Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

abx258954-1mg Abbexa 1 mg 5575 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

abx258954-20g Abbexa 20 µg 2950 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

abx258954-5g Abbexa 5 µg 618.75 EUR

Rabbit N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

abx155094-100l Abbexa 100 µl 675 EUR

Rabbit procollagen I N- terminal peptide ELISA Kit

ELA-E0957Rb Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) Protein

abx068337-20g Abbexa 20 µg 375 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) Protein

abx068337-5g Abbexa 5 µg 212.5 EUR

Rabbit N-terminal pro-brain natriuretic peptide, NT-proBNP GENLISA ELISA

KLX0347 Krishgen 1 x 96 wells 341 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) Peptide

20-abx068337 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

pmTFP1-NT(N terminal tag)

ABP-FP-TNNCS Allele Biotech 5 ug Ask for price

pLanRFP-NT(N terminal tag)

ABP-FP-RNNCS Allele Biotech 5 ug Ask for price

pLanYFP-NT(N terminal tag)

ABP-FP-YNNCS Allele Biotech 5 ug Ask for price

pmWasabi-NT(N terminal tag)

ABP-FP-WNNCS Allele Biotech 5 ug Ask for price

Rabbit phospho c Jun N terminal kinase 1

E01A33534 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit procollagen III N- terminal peptide, PIIINT ELISA Kit

ELA-E0257Rb Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

ELISA kit for Rabbit NT-ProBNP (N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide)

E-EL-RB1672 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 700.8 EUR

ELISA kit for Rabbit NT-ProBNP (N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide)

ELK2957 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 631.2 EUR

ELISA kit for Rabbit NT-ProBNP (N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide)

ELK5540 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 631.2 EUR

Rat N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-Ra DL Develop 96T 454 EUR

Rat N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-Ra-48T DL Develop 48T 609.6 EUR

Rat N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-Ra-96T DL Develop 96T 793.2 EUR

Rat N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DL-NT-ProBNP-Ra DL Develop 96T 432 EUR

Rat N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

EK15856 SAB 96Т 768 EUR

Rat N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Ra-48T Reddot Biotech 48T 443.3 EUR

Rat N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 613.2 EUR

Rat N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Ra-96T Reddot Biotech 96T 633.3 EUR

Rat N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 850.8 EUR

Rat N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

NSL1313r Sunlong 96 Tests 498 EUR

Rat N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Ra-48T Reddot Biotech 48T 465.47 EUR

Rat N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 640.8 EUR

Rat N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Ra-96T Reddot Biotech 96T 664.97 EUR

Rat N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 890.4 EUR

Goat N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide(NT-ProBNP) ELISA Kit

NSL0351Gt Sunlong 96T 528 EUR

Rabbit CTTNBP2 N terminal like protein(CTTNBP2NL) ELISA kit

E01A29887 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit CTTNBP2 N terminal like protein(CTTNBP2NL) ELISA kit

E04C2174-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit CTTNBP2 N terminal like protein(CTTNBP2NL) ELISA kit

E04C2174-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit CTTNBP2 N terminal like protein(CTTNBP2NL) ELISA kit

E04C2174-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-Hu DL Develop 96T 338 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-Hu-48T DL Develop 48T 484.8 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-Hu-96T DL Develop 96T 621.6 EUR

Mouse N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-Mu DL Develop 96T 432 EUR

Mouse N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-Mu-48T DL Develop 48T 586.8 EUR

Mouse N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-Mu-96T DL Develop 96T 762 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DL-NT-ProBNP-Hu DL Develop 96T 322 EUR

Mouse N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DL-NT-ProBNP-Mu DL Develop 96T 412 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

EK15853 SAB 96Т 768 EUR

Mouse N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

EK15854 SAB 96Т 768 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Hu-48T Reddot Biotech 48T 330.2 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 471.6 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Hu-96T Reddot Biotech 96T 471.7 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 649.2 EUR

Mouse N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Mu-48T Reddot Biotech 48T 422.3 EUR

Mouse N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 586.8 EUR

Mouse N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Mu-96T Reddot Biotech 96T 603.3 EUR

Mouse N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 812.4 EUR

Mouse N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP)ELISA Kit

NSL1367m Sunlong 96 Test 528 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

NSL1791Hu Sunlong 96 wells 468 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Hu-48T Reddot Biotech 48T 346.71 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 493.2 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Hu-96T Reddot Biotech 96T 495.29 EUR

Human N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 678 EUR

Mouse N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Mu-48T Reddot Biotech 48T 443.42 EUR

Mouse N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 613.2 EUR

Mouse N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Mu-96T Reddot Biotech 96T 633.47 EUR

Mouse N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RDR-NT-ProBNP-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 850.8 EUR

Canine N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-c DL Develop 96T 475 EUR

Canine N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-c-48T DL Develop 48T 632.4 EUR

Canine N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DLR-NT-ProBNP-c-96T DL Develop 96T 825.6 EUR

Canine N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

DL-NT-ProBNP-c DL Develop 96T 453 EUR

Canine N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

EK17656 SAB 96Т 768 EUR

Canine N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-c-48T Reddot Biotech 48T 464.3 EUR

Canine N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-c-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 639.6 EUR

Canine N-Terminal Pro Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) ELISA Kit

RD-NT-ProBNP-c-96T Reddot Biotech 96T 663.3 EUR

Operowano osiemnaście królików. Powstała rana w ścianie rozcięgna, mięśnia i otrzewnej jamy brzusznej. Siatkę umieszczano wewnątrzotrzewnowo i zdejmowano po 4, 9 i 13 miesiącach do badania histologicznego i elektronicznego badania mikroskopowego. Zbadano tolerancję, adhezję, reakcję tkankową i tworzenie się neootrzewnowej. Wszystkie siatki były dobrze zintegrowane i bez sepsy. W 18% przypadków stwierdzono małe i jednookluzyjne zrosty śródotrzewnowe. Ta nowa siatka kompozytowa w pozycjonowaniu śródotrzewnowym dała dobre wyniki w średnim okresie u królików. Jest to atrakcyjna alternatywa dla naprawy przepuklin po nacięciu siatką dootrzewnową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.